Styrelsen informerar

Åstorps bowlingklubbarsförening

Årsmötesprotokoll 230520.


1. Mötets öppnande.

Jerry Hellgren öppnar årsmötet.


2. Val av ordförande för mötet.

Sittande Jerry Hellgren.


3. Val av sekreterare för mötet.

Sittande Jonas Ekenberg.


4. Val av 2st justeringsmän för mötet.

Val: Patrik Håkansson & Jan Långberg.


5. Godkännande av dagordningen

Man godkände dagordningen.


6. Årsmötets behöriga utlysande

Utlysandet av årsmötet godkändes.


7. Verksamhetsberättelse.

Man godkände verksamhetsberättelsen.


8. Ekonomi.

Man godkände ekonomiredogörelsen.


9. Revisionsberättelse

Man godkände revisionsberättelsen.


10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Man godkände ansvarsfrihet för styrelsen 2023–2024.


11. Val av:

a) Ordförande 1 år.

Val: Jonas Ekenberg.


b) 2 ledamöter 2 år.

Val: Bertil Ericsson & Peter Comet.


c) Fyllnadsval ledamot 1 år.

Val: Stanislav Sebek.


d) 2 suppleanter 1 år.

Val: Bernt Gabrielsson & Patrik Håkansson.


e) 2 revisorer 1 år.

Val: Mats Westman & Ingvar Håkansson.


f) Revisorssuppleant 1 år.

Val: Gun-Britt


g) Korpsekreterare 1 år.

Val: Patrik Håkansson.


h) Valberedning 1 år.

Val: Patrik Håkansson & David Eriksson.


12. Beslut om firmatecknare.

Beslut att Ordförande Jonas Ekenberg & Bertil Ericsson är Firmatecknare.


13. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.


14. Mötets avslutande

Jerry Hellgren avslutar härmed Årsmötet.
Styrelsen önskar alla en god fortsättning och en trevlig höst!